View this page in English 

Mari & Andrea

Dwy gymdoges ydyn ni sydd wedi ein tynnu ynghyd gan ddiddordeb mewn bwyta’n iach; daethon ni’n ffrindiau wrth drafod ryseitiau. Pan ddatblygodd Andrea ddiddordeb mewn cael addysg Gymraeg i’w dwy ferch, trafododd yr opsiynau gyda Mari, fel siaradwr Cymraeg, a oedd hefyd yn adnabod llawer o ffrindiau a oedd yn ymchwilio i’r opsiynau a oedd ar gael yng Nghaerdydd mewn perthynas â darpariaeth feithrin Gymraeg.

Pan ymchwilion ni i’r opsiynau yng Nghaerdydd daeth yn amlwg nad oes unrhyw feithrinfeydd organig o gwbl ar gael ar hyn o bryd. Mae Andrea’n teimlo’n gryf am sefydlu arferion bwyta da yn gynnar a pheidio â chyflwyno bwydydd wedi’u prosesu a nodweddion caethiwus siwgr. “Rydym am ddychwelyd i genhedlaeth rhieni ein rhieni o ran bwyta bwyd lleol, organig, tymhorol, gan gysylltu gwerthoedd traddodiadol at fwyd am mai hyn sy’n llywio’r genhedlaeth nesaf.”

Gan ddwysáu ein hangerdd tuag at yr opsiynau sydd ar gael, aethon ni ati i ddechrau ein hantur a sbarduno’r syniad ar gyfer Meithrinfa Y Pelican. Daeth yr enw, Y Pelican, o gartref Mari adeg ei phlentyndod yn Nhrimsaran, Sir Gaerfyrddin. Roedd gan y cartref hapus o’r 17eg ganrif lle tyfodd i fyny enw dwyieithog pur a delwedd eiconig. “Roedden ni’n chwilio am enw cadarn nad oedd yn ystrydebol ei natur ar gyfer y busnes ac roedd Y Pelican yn teimlo fel ei fod yn siwtio i’r dim.”

Roedd Andrea am greu logo a oedd yn gadarn ond yn feddal, rhywbeth a fyddai’n apelio at blant bach ac felly aeth ati i gynnal ymchwil i’r farchnad gyda mamau a’u plant mewn gwahanol grwpiau. Ei phlant, Emilia a Nell, gafodd y gair olaf, gan ddewis Mr Pelican fel y mae heddiw. Unwaith i ni ddod o hyd i Ysgol St Anne’s yn Croft Street roedden ni’n gwybod bod y syniad cyfan i fod; syrthiodd popeth i’w le ac roedd gennym yr amgylchedd perffaith i ddechrau ein Meithrinfa. Bydd yr ysgol, sy’n rhan o fywydau miloedd o bobl Caerdydd ers 1876, yn parhau nawr i lywio bywydau plant lleol ac yn gweithredu fel cyswllt ar gyfer yr ysgolion cynradd Cymraeg a’r Ysgol uwchradd Gymraeg newydd, Bro Edern.

Pam y Gymraeg?

Mae ateb syml iawn i hyn. Rydyn ni’n credu bod pob iaith yn rhodd. Mae tyfu i fyny’n ddwyieithog (neu’n amlieithog hyd yn oed) yn agor mwy o ddrysau: yn addysgol, yn broffesiynol ac yn ddiwylliannol ac mae’n rhoi mynediad i ni i fyd cyfoethog hanes a llenyddiaeth. Gobeithio bod yr ethos sydd gennym yn apelio at deuluoedd sy’n ymddiddori mewn addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant; p’un a ydych chi’n siarad Cymraeg neu beidio.

Mae ymchwil yn dangos bod myfyrwyr sy’n astudio mwy nag un iaith yn tueddu i sgorio’n uwch mewn profion safonedig a dangos gwell perfformiad yn yr ysgol yn gyffredinol. Yn ogystal, mae cyfleoedd sy’n datblygu yn y gweithle’n gwneud meddu ar iaith arall yn fantais sylweddol a gall helpu gyda dysgu ieithoedd ychwanegol yn y dyfodol.

Pam Organig?

Mae’r genhedlaeth nesaf yn bwysig i ni ynghyd â’n hamgylchedd a’r nod o leihau amlygiad i gemegolion diangen.

Rydyn ni’n defnyddio cynhwysion lleol, tymhorol ac organig ar gyfer ein holl fwydydd. Mae wedi’i brofi bod bwyd organig yn well i’n hiechyd a’n llesiant oherwydd y meintiau uwch o fitaminau, mwynau ac asidau amino hanfodol. Drwy osgoi defnyddio plaladdwyr a chyffeithiau dadleuol, mae bwyd organig yn cynnwys lefelau uwch o Fitamin C a mwynau fel calsiwm, magnesiwm, haearn a gwrthocsidyddion sy’n ymladd canser yn ogystal ag Omega 3 i ddatblygu’r ymennydd.

Unwaith y byddwn yn agor byddwn yn gweithio tuag at wobr aur arlwyo gyda’r Soil Association.

Yn y degawd diwethaf mae ymchwil wedi dangos i ni y gallai plant wynebu risg lawer uwch nag oedolion yn sgil amlygiad i blaladdwyr a gallent ddioddef perygl uwch i’w hiechyd a’u datblygiad corfforol.  Yn syml iawn, mae plant yn amlyncu mwy o fwyd a dŵr fesul pwys o bwysau’r corff nag oedolion, felly mae unrhyw amlygiad yn uwch ar lefel gymesur i’w maint.  Gallai’r cemegolion hyn fod yn fwy niweidiol i organau a systemau corfforol sy’n datblygu, gan gynnwys systemau niwrolegol ac atgynhyrchu, nag y maent i gyrff oedolion.

Byddwn yn rhedeg ein busnes cyfan gyda gweledigaeth organig mewn golwg, gan sicrhau ein bod yn ailgylchu, defnyddio cewynnau biodiraddiadwy a chan wybod yn union o ble y daw ein holl fwyd.

 

Opening Hours & Fees

*Extended opening hours to fit in with modern living Timetable We will be open Monday – Friday 7:30am – 6pm. We will also be open for parents between 6pm – 6:30pm on Monday – Thursday, however theses sessions will need to be booked in advance and will be an additional £3. We will be open all year except for public holidays and one week over the Christmas period.   Fees and sessions Parents can choose full or part-time sessions for their children. There is a minimum requirement of two sessions per week for each child, to ensure continuity for the child.

Session Timing Price
Full Day 7:30am – 6pm £60.00
Half Day 7:30am – 12:45pm £37.00
12:45pm – 6pm
Wrap around to local schools Morning pick up £50.00
Late Collection 6pm – 6.30pm £10.00

Our fees are calculated to give you a fixed monthly sum to pay at the start of each month. As the nursery is open for 51 weeks of the year (we are closed for one week at Christmas), your weekly fees will be multiplied by 51 weeks and then divided by 12 months to give you a fixed sum – which enables you to arrange regular payments of a Standing Order or Childcare vouchers. We gladly accept childcare vouchers from a number of providers, please ask our Manager for more details. Children who attend full time, five days a week will receive a 5% discount. Children who attend with a sibling will receive a 5% discount off the older child’s fees. Included in our fees are organic biodegradable nappies, natural wipes and Weleda creams (100% organic).

Food

Full time sessions include breakfast, morning snack, lunch, afternoon snack and tea. Our food is organic, made in our kitchen by an experienced organic cook.

adminAmdanom ni / About us