View this page in English 

Hau’r hedyn

 

Mae pwysigrwydd maeth mewn plentyndod yn rhan hanfodol o’n hathroniaeth ym Meithrinfa Y Pelican. Rydyn ni’n credu bod cyfrifoldeb arnon ni i sefydlu arferion bwyta iach mewn plant, a chaiff y rhain eu gosod yn ifanc iawn. Mae’r dewisiadau, y blasau, ansawdd maethol bwyd a gynigir i fabanod a phlant yn cael effeithiau pellgyrhaeddol ar hoffterau bwyd ac iechyd mewn bywyd hŷn. Fel unrhyw injan sy’n gweithio’n dda, mae angen tanwydd da ar gyrff bach, ynghyd â hylif ac olew i’w gwneud i weithio heb drafferth a pherfformio’n dda, gan ddarparu budd.

Bydd plant yn Y Pelican yn elwa’n fawr ar gael ystod eang o flasau ysgogol ffres a chaiff pob un ei gynnwys wrth baratoi bwyd. Bydd ryseitiau’n cael eu paratoi’n ffres bob dydd gyda chynnyrch organig lleol ble bynnag bo hynny ar gael. Mae plantos bach yng nghanol proses ddeinamig o dyfu; ein blaenoriaeth ni yw eu bwydo gyda’r bwydydd glanaf posibl er mwyn helpu gosod y sylfaen fiolegol ar gyfer gweddill eu bywydau.

Yn Y Pelican rydyn ni wrth ein bodd yn archwilio ac rydyn ni’n credu’n reddfol bod adrodd storïau, tyfu, coginio a chwarae creadigol oll yn helpu i greu dealltwriaeth ynghylch o ble mae bwyd yn dod, sy’n helpu i ddatblygu sylfaen dda i hoffi bwyd da drwy gydol bywyd.

Rydyn ni’n credu y dylai amser bwyd fod yn ddigwyddiad arbennig i staff a phlant fel ei gilydd. Rydyn ni’n annog diddyfnu dan arweiniad y babi mewn ymgynghoriad â rhieni, a gweithiwn yn agos i sicrhau bod gofynion deietegol yn cael eu bodloni.

Prif Awgrymiadau

 

1) Llysiau gwyrdd gaiff eu hepgor fwyaf yn y deiet cyfoes. Mae dysgu sut i goginio a bwyta llysiau’n hanfodol i greu iechyd da. Mae llysiau gwyrdd yn uchel iawn mewn calsiwm, magnesiwm, haearn, potasiwm, ffosfforws, sinc a fitaminau A, C, E a K. Maen nhw’n llawn ffeibr, asid ffolig, cloroffyl a ffytogemegolion. Mae puro’r gwaed, atal canser, gwella cylchrediad y gwaed a chryfhau’r system imiwnedd yn rhai o fanteision bwyta llysiau gwyrdd tywyll deiliog.

2) Dylid cyfnewid grawn fel reis gwyn a phasta am rawn cyflawn fel reis brown, barlys, gwenith fwlgwr, cwinoa a reis gwyllt. Mae grawn hanfodol yn ffynhonnell faeth wych, am eu bod yn cynnwys ensymau hanfodol, haearn, ffeibr ymborthol, fitamin E a fitaminau teulu B. Am fod y corff yn amsugno grawn yn araf, maen nhw’n darparu egni cynaliadwy o ansawdd uchel.

3) Mae calsiwm yn dod o lawer o ffynonellau eraill heblaw llaeth ac yn aml o ffynonellau eraill sy’n fwy llesol i ni. Mae’n bwysig deall faint o galsiwm sydd wir ei angen ar blant. Mae angen 500 mg y dydd ar blant rhwng 1 a 3 oed ac 800 mg y dydd ar blant 4 i 8 oed. Dyma restr o rai bwydydd sy’n cynnwys calsiwm nad ydynt yn cynnwys llaeth, ac mae’r holl galsiwm sydd ei angen ar gael mewn un dogn. Bresych llyfnddail (375 mg), pys llygad du (211 mg), ffa pob (154 mg), bresych (94 mg), Orennau (72 mg), almonau (70 mg).

4) Ewch i’r arfer o ddarllen labeli ac osgoi cynhyrchion a wneir gyda siwgr gwyn, surop corn, surop corn ffrwctos uchel, swcros, dextrose, ffrwctos, a POB melysydd artiffisial. Yn lle hynny, defnyddiwch felysyddion naturiol, gan gynnwys surop masarn pur, triagl, stevia, Rapadura (sudd siwgr cansen dadhydradedig) neu fêl amrwd heb ei hidlo. Mae’r melysyddion naturiol hyn yn arafach i fynd i mewn i’r llif gwaed, nid ydyn nhw’n achosi byrst o egni ac yna cwymp serth.

5) Bwyta’n organig… er ei bod yn ddrutach siopa fel hyn, dyma’r buddsoddiad gorau ar gyfer ein cyrff (ac yn enwedig cyrff ein plant)

Pam Organig

 

Mae llawer o resymau grymus dros ddarparu deiet i’ch plentyn sy’n organig yn bennaf.

Rydyn ni’n cael ein hamlygu i gemegolion llym bob dydd yn y bwydydd rydyn ni’n eu bwyta, y dŵr rydyn ni’n ei yfed, a’r cynnyrch rydyn ni’n ei roi ar ein croen. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod y babanod, y plantos a’r plant yn ein gofal yn cael eu diogelu cyhyd â phosibl rhag y pethau drwg a diangen hyn.

Mae bwyd organig ffres yn orlawn gyda maetholion; caiff ei dyfu heb blaladdwyr a gwrteithiau cemegol artiffisial gwenwynllyd sy’n gadael olion gwenwynig yn ein bwyd a’n dŵr yfed. Mae astudiaethau’n profi bod rhai o’r plaladdwyr hyn yn achosi neu’n cyfrannu at fathau o ganser, anffrwythlondeb a chlefydau fel clefyd Alzheimer neu Parkinson’s.

Mae llawer o ychwanegion, melysyddion artiffisial a rhifau ‘E’ eraill sy’n cael eu canfod yn gyffredin yn y bwydydd rydyn ni’n eu bwyta erbyn hyn yn cael eu cysylltu â phryderon iechyd ac ymddygiad, fel monosodiwm glwtamad, ‘Brilliant Blue’ ac asbartam.

Mae corff babi’n agored i niwed ac mae systemau nerfol, cylchrediad y gwaith a’r system atgenhedlu oll yn datblygu’n gyflym. Mae’n bwysig nad yw cemegolion dieithr hanfodol yn eu rhwystro wrth iddyn nhw dyfu. Nid yw arennau anaeddfed mor dda am waredu pethau cas felly mae’n bosibl y byddan nhw’n aros yng nghorff babi am amser hirach.

Mae ffermio organig yn diogelu’r amgylchedd; mae’n gweithio gyda natur, nid yn ei herbyn. Caiff anifeiliaid fferm eu magu’n ddynol ac nid yw gwrthfiotigau a hormonau’n cael eu bwydo iddynt i atal clefydau neu hyrwyddo twf.

Yn syml ddigon, mae’n gylch cyfan; gall y bwyd rydych yn ei fwydo i’ch plentyn helpu i greu byd gwell iddo ef neu hi gael ei fagu ynddo.

Creu Dyfodol Mwy Disglair

 

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o leihau ein hôl troed carbon; rydyn ni’n ymwybodol bod popeth rydyn ni’n ei brynu’n cael rhyw fath o effaith ar y byd rydyn ni’n byw ynddo. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl bethau fydd eu hangen arnon ni i wneud ein meithrinfa’n realiti mor garedig â’r blaned ag sy’n bosibl.

Dyma rai enghreifftiau sy’n dangos mor bwysig yw hyn i ni;

Rydyn ni’n defnyddio cewynnau biodiraddiadwy o ‘Kit and Kin’.

Caiff cymaint o bethau â phosibl eu prynu mewn ffordd foesegol, ac mae’n organig neu’n gynnyrch masnach deg. Ein hoff cwmnïoedd yw Babipur a Myriad.

Daw ein bwyd blasus gan Watson & Pratt. Daw ein cyflenwadau cwpwrdd gan Essentials, sy’n gyfanwerthwr cynnyrch organig a Masnach Deg blaenllaw yn y DU.

Rydyn ni’n annog bywyd gwyllt a phryfed fel gwenyn yn ein gardd drwy ddefnyddio planhigion penodol.

Defnyddir hylif golchi dwylo â sail planhigion sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd ynghyd â nwyddau glanhau ac eco-baentiau a phapur tŷ bach FSC.

Mae gennym oleuadau unigryw, rydym yn defnyddio bylbiau sydd yn blocio golau glas y profwyd eu bod yn cynorthwyo cwsg, iechyd meddwl, datblygiad ac iechyd llygaid plant.

Caiff dŵr glaw ei gasglu a’i ddefnyddio i ddyfrio’r gerddi a’r planhigion.

Caiff ein gwastraff ei ailgylchu ac rydyn ni’n defnyddio deunyddiau sydd wedi’u hadennill, eu hailgylchu a deunyddiau FSC.

Rydyn ni’n defnyddio llyfrau a theganau ail law ac yn eu huwchgylchu cyn eu defnyddio.

Rydyn ni’n gweithio gyda busnesau lleol i annog milltiroedd mwy gwyrdd.

Rydyn ni’n weithgar yn annog diwylliant di-bapur drwy ddefnyddio e-bost fel ein prif ddull cyfathrebu.

Rydyn ni’n defnyddio meddyginiaethau gofal croen naturiol, rydyn ni’n hoff iawn o gwmni Caerdydd, Nature’s Little Helpers, ar gyfer ein balmau babanod.

Plastigau isel (cyfarpar a theganau)

Dim ffwrn meicrodon

Rydym yn defnyddio olewau hanfodol organig yn lle ffresnydd aer gwenwynig.

Yn y Pelican, rydyn ni’n credu os ydyn ni’n ymgysylltu â phlant yn ifanc i fod yn wybodus o’r byd rydyn ni’n byw ynddo a’r effaith rydyn ni’n ei chael arno, bydd hyn yn helpu i feithrin cenedlaethau a fydd yn parhau i ofalu am ein planed.

adminPlant iach / Healthy children