View this page in English 

Mari & Andrea

Dwy gymdoges ydyn ni sydd wedi ein tynnu ynghyd gan ddiddordeb mewn bwyta’n iach; daethon ni’n ffrindiau wrth drafod ryseitiau. Pan ddatblygodd Andrea ddiddordeb mewn cael addysg Gymraeg i’w dwy ferch, trafododd yr opsiynau gyda Mari, fel siaradwr Cymraeg, a oedd hefyd yn adnabod llawer o ffrindiau a oedd yn ymchwilio i’r opsiynau a oedd ar gael yng Nghaerdydd mewn perthynas â darpariaeth feithrin Gymraeg.

Pan ymchwilion ni i’r opsiynau yng Nghaerdydd daeth yn amlwg nad oes unrhyw feithrinfeydd organig o gwbl ar gael ar hyn o bryd. Mae Andrea’n teimlo’n gryf am sefydlu arferion bwyta da yn gynnar a pheidio â chyflwyno bwydydd wedi’u prosesu a nodweddion caethiwus siwgr. “Rydym am ddychwelyd i genhedlaeth rhieni ein rhieni o ran bwyta bwyd lleol, organig, tymhorol, gan gysylltu gwerthoedd traddodiadol at fwyd am mai hyn sy’n llywio’r genhedlaeth nesaf.”

Gan ddwysáu ein hangerdd tuag at yr opsiynau sydd ar gael, aethon ni ati i ddechrau ein hantur a sbarduno’r syniad ar gyfer Meithrinfa Y Pelican. Daeth yr enw, Y Pelican, o gartref Mari adeg ei phlentyndod yn Nhrimsaran, Sir Gaerfyrddin. Roedd gan y cartref hapus o’r 17eg ganrif lle tyfodd i fyny enw dwyieithog pur a delwedd eiconig. “Roedden ni’n chwilio am enw cadarn nad oedd yn ystrydebol ei natur ar gyfer y busnes ac roedd Y Pelican yn teimlo fel ei fod yn siwtio i’r dim.”

Roedd Andrea am greu logo a oedd yn gadarn ond yn feddal, rhywbeth a fyddai’n apelio at blant bach ac felly aeth ati i gynnal ymchwil i’r farchnad gyda mamau a’u plant mewn gwahanol grwpiau. Ei phlant, Emilia a Nell, gafodd y gair olaf, gan ddewis Mr Pelican fel y mae heddiw. Unwaith i ni ddod o hyd i Ysgol St Anne’s yn Croft Street roedden ni’n gwybod bod y syniad cyfan i fod; syrthiodd popeth i’w le ac roedd gennym yr amgylchedd perffaith i ddechrau ein Meithrinfa. Bydd yr ysgol, sy’n rhan o fywydau miloedd o bobl Caerdydd ers 1876, yn parhau nawr i lywio bywydau plant lleol ac yn gweithredu fel cyswllt ar gyfer yr ysgolion cynradd Cymraeg a’r Ysgol uwchradd Gymraeg newydd, Bro Edern.

Gyda’r busnes yn tyfu, penderfynodd Mari ei bod wedi rhoi popeth a allai i’r busnes er mwyn ei wneud yn llwyddiant gydag Andrea a phenderfynodd symud ymlaen.

Mae’r feithrinfa wedi’i throsglwyddo i Sara, ein rheolwr angerddol sydd wedi bod yn rhan o’r Pelican o’r dechrau. Wedi tyfu lan yn Sir Benfro, daeth Sara i Gaerdydd i fod yn athrawes ysgol gynradd ond ar ôl treulio amser mewn meithrinfa, roedd hi’n teimlo mai dyma le’r oedd hi’n perthyn. Nawr mae hi’r un mor angerddol am rai bach ac yn eu gweld nhw i gyd fel ei theulu estynedig ac yn gobeithio bod yn rhan o’r feithrinfa gyffrous am flynyddoedd i ddod gydag Andrea.

Pam y Gymraeg?

Mae ateb syml iawn i hyn. Rydyn ni’n credu bod pob iaith yn rhodd. Mae tyfu i fyny’n ddwyieithog (neu’n amlieithog hyd yn oed) yn agor mwy o ddrysau: yn addysgol, yn broffesiynol ac yn ddiwylliannol ac mae’n rhoi mynediad i ni i fyd cyfoethog hanes a llenyddiaeth. Gobeithio bod yr ethos sydd gennym yn apelio at deuluoedd sy’n ymddiddori mewn addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant; p’un a ydych chi’n siarad Cymraeg neu beidio.

Mae ymchwil yn dangos bod myfyrwyr sy’n astudio mwy nag un iaith yn tueddu i sgorio’n uwch mewn profion safonedig a dangos gwell perfformiad yn yr ysgol yn gyffredinol. Yn ogystal, mae cyfleoedd sy’n datblygu yn y gweithle’n gwneud meddu ar iaith arall yn fantais sylweddol a gall helpu gyda dysgu ieithoedd ychwanegol yn y dyfodol.

Pam Organig?

Mae’r genhedlaeth nesaf yn bwysig i ni ynghyd â’n hamgylchedd a’r nod o leihau amlygiad i gemegolion diangen.

Rydyn ni’n defnyddio cynhwysion lleol, tymhorol ac organig ar gyfer ein holl fwydydd. Mae wedi’i brofi bod bwyd organig yn well i’n hiechyd a’n llesiant oherwydd y meintiau uwch o fitaminau, mwynau ac asidau amino hanfodol. Drwy osgoi defnyddio plaladdwyr a chyffeithiau dadleuol, mae bwyd organig yn cynnwys lefelau uwch o Fitamin C a mwynau fel calsiwm, magnesiwm, haearn a gwrthocsidyddion sy’n ymladd canser yn ogystal ag Omega 3 i ddatblygu’r ymennydd.

Yn y degawd diwethaf mae ymchwil wedi dangos i ni y gallai plant wynebu risg lawer uwch nag oedolion yn sgil amlygiad i blaladdwyr a gallent ddioddef perygl uwch i’w hiechyd a’u datblygiad corfforol.  Yn syml iawn, mae plant yn amlyncu mwy o fwyd a dŵr fesul pwys o bwysau’r corff nag oedolion, felly mae unrhyw amlygiad yn uwch ar lefel gymesur i’w maint.  Gallai’r cemegolion hyn fod yn fwy niweidiol i organau a systemau corfforol sy’n datblygu, gan gynnwys systemau niwrolegol ac atgynhyrchu, nag y maent i gyrff oedolion.

Byddwn yn rhedeg ein busnes cyfan gyda gweledigaeth organig mewn golwg, gan sicrhau ein bod yn ailgylchu, defnyddio cewynnau biodiraddiadwy a chan wybod yn union o ble y daw ein holl fwyd.

 

Oriau Agor a Ffioedd

* Oriau agor estynedig i gyd-fynd ag Amserlen Byw Fodern Byddwn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 7: 30yb – 6yp. Byddwn hefyd ar agor i rieni rhwng 6yp – 6:30yp ddydd Llun – dydd Iau, ond bydd angen archebu sesiynau traethodau ymchwil ymlaen llaw a byddant yn £10 ychwanegol. Byddwn ar agor trwy’r flwyddyn heblaw am wyliau cyhoeddus ac wythnos dros gyfnod y Nadolig. Gall rhieni ddewis sesiynau amser llawn neu ran-amser i’w plant. Mae isafswm o ddwy sesiwn yr wythnos ar gyfer pob plentyn, er mwyn sicrhau parhad i’r plentyn.

Sesiyn Amser Pris
Dydd Llawn 7:30yb – 6yp £65.00
Hanner Diwrnod 7:30yb – 12:45yp £40.50
12:45yb – 6yp
Codi o ysgol lleol Morning pick up £55.00
Casglu Hwyr 6yp – 6.30yp £10.00

Cyfrifir ein ffioedd i roi swm misol sefydlog i chi ei dalu ar ddechrau pob mis. Gan fod y feithrinfa ar agor am 51 wythnos o’r flwyddyn (rydym ar gau am wythnos adeg y Nadolig), bydd eich ffioedd wythnosol yn cael eu lluosi â 51 wythnos ac yna’n cael eu rhannu â 12 mis i roi swm penodol i chi – sy’n eich galluogi i drefnu’n rheolaidd talu Rheol Sefydlog neu dalebau Gofal Plant. Rydym yn falch o dderbyn talebau gofal plant gan nifer o ddarparwyr, gofynnwch i’n Rheolwr am ragor o fanylion. Bydd plant sy’n mynychu amser llawn, bum niwrnod yr wythnos yn derbyn gostyngiad o 5%. Bydd plant sy’n mynychu gyda brawd neu chwaer yn derbyn gostyngiad o 5% oddi ar ffioedd y plentyn hŷn. Yn gynwysedig yn ein ffioedd mae cewynnau bioddiraddadwy organig, cadachau naturiol a hufenau organig.

Bwyd

Mae sesiynau amser llawn yn cynnwys brecwast, byrbryd bore, cinio, byrbryd prynhawn a te. Mae ein bwyd yn organig, wedi’i wneud yn ein cegin gan gogydd organig profiadol.

adminAmdanom ni / About us