View this page in English 
Chwarae a Dysgu

Does dim terfyn ar y chwarae awyr agored yn Y Pelican. Rydyn ni’n ffodus bod gennyn ni le hyfryd yn yr awyr agored i’n plant gael archwilio, ffynnu a gwneud llanast!  Yn hanesyddol, byddai plant yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn yr awyr agored ac mae llu o ymchwil sy’n canmol y buddiannau sydd ar gael i lesiant, dysgu a datblygiad plant. Mae’n helpu i ddatblygu agwedd iach at yr awyr agored i ymgymryd â gweithgarwch corfforol a gofalu am yr amgylchedd.

Nid ydyn ni’n credu mewn tywydd gwael – dim ond dillad amhriodol. Boed haul neu hindda rydyn ni’n gobeithio caiff pob plentyn fynd y tu fas o leiaf unwaith y dydd.

Mae plant wrth eu bodd yn chwarae, ac yn aml mae chwarae’n adlewyrchu’r hyn sy’n bwysig yn eu bywydau. Gall chwarae fod yn dawel neu’n swnllyd, yn anniben neu’n drefnus, yn hwyl neu’n ddifrifol, yn waith caled neu’n hawdd. Gall ddigwydd y tu fewn neu’r tu allan ac mae’n datblygu wrth i blant dyfu a newid.

Mae plant yn chwarae am wahanol resymau. Weithiau maen nhw’n archwilio neu’n dysgu pethau newydd. Adegau eraill, maen nhw’n atgyfnerthu pethau maent eisoes wedi’u dysgu neu’n ymarfer sgil. Gall chwarae hefyd fod yn ffordd o adeiladu neu gryfhau perthynas. Mae plant yn aml yn chwarae er mwyn cael hwyl a mwynhad. Maen nhw’n cyflwyno’u dehongliadau eu hunain i sefyllfaoedd, digwyddiadau, profiadau a disgwyliadau o’u chwarae. Mae angen amser ar blant i ddatblygu eu ffordd o chwarae. Maen nhw’n hoffi cael lle i chwarae y tu fewn a’r tu allan, ac yn aml maen nhw’n mwynhau chwarae gyda phlant eraill ac oedolion.

Beth yw rôl y staff mewn chwarae?

Byddwn ni’n darparu’r gefnogaeth, y propiau, yr amser a’r lle i blant ddatblygu eu chwarae. Mae sawl dimensiwn i’r rôl hon megis pryd i gamu i mewn a phryd i gamu yn ôl. Byddwn yn cymryd amser i arsylwi, ymgynghori, cynllunio, a chymryd rhan mewn chwarae. Rydyn ni’n gwybod am y potensial mawr a gaiff ei gynnig yn sgil chwarae (datblygu sgiliau a galluoedd, cyfleoedd i gydweithredu, gwneud ffrindiau, cymryd tro, datrys anghydfod a datrys problemau, a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd). Mae Y Pelican yn deall pwysigrwydd chwarae i bob plentyn. Er mwyn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd a ddaw yn sgîl chwarae, byddwn yn cynllunio, yn cefnogi ac yn adolygu chwarae er mwyn i’n plant dyfu.

adminChwarae a Dysgu / Play & Learning