View this page in English 
Ein Meithrinfa

 

Rydyn ni’n deall yr emosiynau mae rhieni’n eu teimlo wrth adael eu plantos bach mewn lleoliad gofal plant. Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi a’ch teulu wrth i chi wneud penderfyniadau a sicrhau bod dechrau gyda meithrinfa’n brofiad braf. Dull o weithredu gyda’r teulu yn y canol sydd gyda ni, ac rydyn ni’n hyrwyddo partneriaeth agored gyda rhieni, gan annog pawb i rannu eu teimladau, eu diddordebau a’u hamser er mwyn sicrhau’r deilliannau gorau i’ch plant, ac i chi deimlo’ch bod yn cael eich cynnwys yn antur eich plentyn yn y feithrinfa.

Ein Teulu Hapus

 

Caiff plant awyrgylch symbylus ond digynnwrf, a gofal gan unigolion arbennig iawn sy’n llwyr gefnogi ein hethos.

Ein nod yw recriwtio’r staff gorau sydd ar gael; mae cymwysterau a phrofiad yn ddiau o’r pwys pennaf. Fodd bynnag, mae personoliaeth a rhinweddau personol llawn mor uchel ar ein hagenda wrth wneud ein penderfyniadau.

Er mwyn cynnal lefel uchel o ofal plant safonol, caiff perfformiad ei fonitro’n gyson ac mae’r holl staff yn ymgymryd â datblygiad proffesiynol a hyfforddiant gorfodol drwy gydol y flwyddyn. Ar ben hynny, mae cyfarfodydd tîm cyson yn hyrwyddo ymdeimlad o ysbryd tîm ac yn annog y staff i ymfalchïo yn y rôl sydd ganddynt yn natblygiad eich plentyn.

Mae pob aelod o’n teulu’n frwd dros ben am ddarparu gofal plant o’r radd flaenaf, ac mae eu hymrwymiad a’u hegni’n sicrhau bod y plant yn ein gofal yn cael profiad dysgu rhagorol. Mae’n fraint cael bod yn rhan o daith eich plentyn bach.

 

 

adminEin meithrinfa / Our nursery